Thông báo thay đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

Xem thêm …

 

Giao dịch điện tử  Tra cứu trực tuyến

VĂN BẢN MỚI

Hiện tại không có các mục tin tức.

HOẠT ĐỘNG BHXH CÀ MAU

Thông báo thay đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

Xem thêm …

HOẠT ĐỘNG BHXH VIỆT NAM

Hiện tại không có các mục tin tức.

KINH TẾ - XÃ HỘI

Hiện tại không có các mục tin tức.

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hiện tại không có các mục tin tức.