Đảng bộ BHXH tỉnh Cà Mau: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 15-16/8/2016, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

      Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Dân Chính Đảng đã triển khai, quán triệt ba chuyên đề trọng tâm của Đại hội lần thứ XII của Đảng, gồm: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

      Sau khi nghe xong các chuyên đề, Đồng chí Trịnh Trung Kiên, Phó bí thư Đảng ủy triển khai Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy đồng thời hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Qua đó, hàng năm, căn cứ vào chương trình hành động của mỗi cá nhân, tập thể để làm cơ sở kiểm điểm tự phê bình, phê bình để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

 

tl_files/Hoat_dong_BHXHCaMau/hoc_nghi_quyet_bhxhcamau.jpg

 

      Nhân cuộc Hội nghị này, Đảng ủy triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh “về đẩy mạnh học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức” theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy./.

 

Tin, ảnh: Minh Sậm

Trở lại