Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp giảm từ 1% xuống 0,5%

Chính phủ vừa thống nhất đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0,5%.

 

Thời gian thực hiện việc điều chỉnh có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

 

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là đến hết năm 2015 là 48.900 tỷ đồng. Riêng trong năm 2015, ước tính thu 9.470 tỷ đồng, chi 4.800 tỷ đồng. Tỷ lệ số chi/thu năm 2015 chiếm 50%.

 

Theo quy định của Luật Việc làm, mức đóng 2% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người lao động đóng 1% và người sử dụng lao động đóng 1%.

 

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị giảm 0,5 % tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, thực trạng cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua cho thấy tỷ lệ chi/thu có xu hướng tăng từng năm, đến năm 2015 đạt 51%. Số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2015 là 48.901 tỷ đồng.

 

Theo đánh giá tác động của Bộ LĐ-TB&XH, việc điều chỉnh giảm 0,5% tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu ứng tốt cho người sử dụng lao động, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tạo thêm việc làm.

 

Cụ thể, giảm 0,5% tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động sẽ làm giảm thu của quỹ khoảng 2.400 tỷ đồng/năm.

 

Với tốc độ tăng thu, chi như giai đoạn vừa qua, nếu không có nội dung tăng chi đột biến, việc giảm 0,5% tỷ lệ đóng trong một vài năm tới, quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo cân đối thu chi.

 

(Theo vtv.vn)

Trở lại