Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Trở lại

Tin liên quan