Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức CT-XH

Trở lại