Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kéo dài

Danh sách doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3 tháng trở lên (số liệu tính đến ngày 31/07/2019)

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3 tháng trở lên (số liệu tính đến ngày 30/06/2019)

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3 tháng trở lên (số liệu tính đến ngày 31/05/2019)

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 4 tháng trở lên (số liệu tính đến ngày 30/09/2018)