Văn bản BHXH tỉnh Cà Mau

Danh sách các điểm chi trả, nhân viên chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và tổ chức quản lý người hưởng BHXH, TCTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Công văn số 746/BHXH-QLT của BHXH Cà Mau ngày 08/10/2019 V/v triển khai nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

Công văn số 744/BHXH-QLT của BHXH Cà Mau ngày 07/10/2019 V/v cấp số điện thoại người đại diện đơn vị sử dụng lao động

Công văn số 458/BHXH-QLT ngày 21/6/2019 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v thay đổi mức thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

Công văn số 457/BHXH-QLT ngày 21/6/2019 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ

Công văn số 352/BHXH-CDBHXH ngày 21/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v thực hiện tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT

Công văn số 559/BHXH-GĐBHYT ngày 19/12/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v tra cứu thông tin thẻ khi khám chữa bệnh BHYT

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động