Văn bản BHXH tỉnh Cà Mau

Công văn số 458/BHXH-QLT ngày 21/6/2019 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v thay đổi mức thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

Công văn số 457/BHXH-QLT ngày 21/6/2019 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ

Công văn số 352/BHXH-CDBHXH ngày 21/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v thực hiện tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT

Công văn số 559/BHXH-GĐBHYT ngày 19/12/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v tra cứu thông tin thẻ khi khám chữa bệnh BHYT

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Kế hoạch số 23/KH-LĐTB&XH-TC-BHXH-BDT ngày 07/12/2017 của Liên ngành sở Lao động TB&XH,sở Tài chính, Ban dân tộc, BHXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp lập danh sách cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng

Kế hoạch số 21/KH-LĐTB&XH-TC-YT-BHXH ngày 01/12/2017 của Liên ngành: sở Lao động TB & XH, sở Tài chính, sở Y tế, BHXH tỉnh Cà Mau V/v phối hợp tổ chức cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Công văn số 402/BHXH-VP ngày 11/10/2017 của BHXH tỉnh Cà Mau, V/v rà soát mã số BHXH để in mẫu MS1 và TK1-TS