Văn bản BHXH Việt Nam

Công văn số 2350/BHXH-BT ngày 28/6/2019 của BHXH Việt Nam V/v thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ - BNN theo mức lương cơ sở 1.490.000/tháng

Công văn số 1602/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam ngày 16/5/2019 V/v áp dụng mức lương cơ sở theo NĐ số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam, V/v hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam: Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015)